Općinsko vijeće Općine Brckovljani održalo je 9. studenog, pod predsjedanjem predsjednika vijeća Bože Graberca, svoju 4. redovnu sjednicu. Sjednici je nazočio načelnik Željko Funtek. Većinom glasova, uz jedan protiv, vijećnici su donijeli proračun Općine za 2018. godinu. Prihodi su planirani u iznosu od 30.193.500 kuna, raspoređeni rashodi u iznosu od 30.183.500 kuna, a neraspoređeni rashodi i izdaci u iznosu od 10.000 kuna.

Na prihodovnoj strani povećava se skupina tekuće pomoći s milijun na 1,3 mil.kuna čime se prvobitno planirani proračun povećava sa 29,8 mil.kuna, pojasnila je voditeljica odjela za proračun, financije i knjiženje JUO-a Mirjana Dokuš o nadopuni prijedloga proračuna. Za 300.000 kuna povećava se program „Zaštita i očuvanje prirode i okoliša i to za 2,3 na 3,6 mil.kuna. Ministarstvo i Fond zaštite okoliša dodjeljivat će sredstva za provođenje mjera Edukacije i informiranja stanovništva o održivom gospodarenju otpadom. JLS na svom području mora osigurati provođenje izobrazbe i informativnih aktivnosti u cilju smanjenja nastanka komunalnog otpada, Brckovljani je nositelj projekta u koji ulazi s dvije susjedne općine, pojašnjeno je. Prvo povećanje je od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, iznos je 6,8 milijuna kuna, jer je u pripremi novi Zakon o financiranju JLS-ova i koji propisuje da se dobija dodatnih oko 17 posto prihoda na dosadašnjih 60 posto koliko pripada JLS-u. Od većih iznosa planirane su kapitalne pomoći od Županije za investicije od 500.000 kuna, sredstva od ministarstava 1,3 mil.kuna, kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 8,6 milijuna kuna /ESI fondovi zgrada općine i prometnica/, prihodi od prodaje zemljišta u vl. Općine odnosnu u GZ plan je 7,4 mil. kuna. Na rashodovnoj strani, izdvojeni su, za ovu godinu, 10.000 kuna za legalizaciju vatrogasnih domova (u 2017. godini 70.000 kuna) cifra je mala iz razloga što su svi legalizirani, razmišlja se da li je potrebno legalizirati Tedrovec. Uređena su sva dječja igrališta (Lupoglav, Tedrovec, Prečec, Hrebinec, Stančić, Štakorovec, Greda), a sredstva od 140.000 kuna su tu zbog mogućnosti povlačenja sredstava iz EU fondova za dodatne npr. podloge. Za razvoj širokopojasne infrastrukture stavka je 70.000 kuna. To je projekt Zagrebačke županije, trenutno je u fazi planiranja, Općina je ovdje zajedno s Ivanić Gradom koji je nositelj projekta. Više se može doznati na stranici HAKOM-a ii Ivanić Grada. Prihvaćen je Financijski plan Komunalnog gospodarstva Brckovljani čiji prihodi iznose 9,7 milijuna kuna. Za investicije je planirano 9,2 mil.kuna. Rečeno kako je potrebno ostvariti sredstva za kom.infrastrukturu gdje to moguće, no nema službenih podataka o natječajima koji idu stihijski, a sredstva u planu moraju biti osigurana u slučaju prijave. Prihvaćeni su programi gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture paniranog iznosa od 8,9 mil.kuna kao i održavanja od 2,2 mil. kuna. Donijet je program javnih potreba u socijalnoj skrbi za koji je osigurano 1.645.000 kuna. Za javne potrebe u sportu iznos je 290.000 kuna. Vijećnik Mario Habeić ukazao je na potrebu kontrole trošenja sredstava kod određenih sportskih klubova. Za to je nadležan nadzorni odbor kluba, rečeno je. Za program javnih potreba u kulturi osigurano je 310.000 kuna.

 

Ponovno Elka…

Vijeće je razmatralo zamolbu društva Koledovčina nekretnine pravnog slijednika Elka kabeli d.o.o. te je odlučilo produljiti aneks ugovora na dodatnih šest mjeseci iz razloga što je interes općine da se objekt izgradi. Ako se ovo realizira svakako će privući i nove investitore u Gospodarsku zonu. Predugovor je sklopljen 2008. za sva 23 ha za 36 mil.kuna. Sada je njihov prijedlog da im se 7,5 mil. kuna koje su platili kao jamčevinu prizna za vlasništvo od 46.000 m2 te da nadoplate ostalo. Elka je nedavno proslavila 90 godina, nužnost i interes im je započeti proizvodnju na novoj lokaciji odnosno u općinskoj zoni Brckovljana, ali je potrebna površina zemljišta zbog promjene tehnologije znatno manja od one prvotno planirane, pojasnili su predstavnici Društva predvođeni direktorom Ruđerom Friganovićem. Povoljno će djelovati na zaposlenost i pozitivnim kretanjima gdje se god preseli pogon, ovisni su o prihodima te o izvozu (broj zaposlenih kreće se od 220 do 250 zaposlenika), troškove smanjuju u skladu s kretanjima na tržištu, odgovoreno je na pitanje vijećnice Dijane Golubić o mogućnostima novih zapošljavanja. Preseljenje će se izvršiti u roku od 5 godina, pogon će se graditi modularno, sukcesivno seliti, replicirano je Krunoslavu Švediju. Rečeno je i kako se proizvodnja u Zagrebu sada odvija na 11 ha.

 

Odluka o pokretanju rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete - NEWLIGHT

S jednim glasom protiv donijeta je odluka o pokretanju rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Brckovljani. Radi se o projektu NEWLIGHT, a EPC ugovorni model vijećnicima je prezentirao predstavnik REGEA-e Josip Čengija. Osnovne pretpostavke su da privatni partner, neka ESCO tvrtka, projektira, rekonstruira i financira odnosno pruža energetsku osnovu, a JLS plaća jednu jedinstvenu naknadu odnosno energetsku usluga za jednu godinu. Ona se isplaćuje tek nakon izvršene usluge (postavljanja i testiranja cijelog sustava). Ova tehnička oprema LED tehnologije namijenjena je za prometnice, a u svrhu smanjenja razine svjetlosnog onečišćenja. „Kada smo krenuli u to, prije tri do četiri godine, bila je opcija povlačenja sredstava, prošle godine to se nije moglo. Postojala je mogućnost da onaj koji ugovor dobije povuče ta sredstva, a ne JLS. Sada je ugovorom odrađeno ono prijelomno – ako dođe do povlačenja sredstava onda će JLS imati koristi, a ne netko drugi“, naveo je načelnik Funtek. Ako se sufinancira iz EU fondova, JLS-u se smanjuje naknada, sličan je princip kao kod stambenog kredita gdje dođete u mogućnost prebijanja glavnice, pojasnio je predstavnik REGEA-e na čijoj stranici  http://regea.org/epc. je moguće doznati više o projektu. Diljem Europe ovo je standardni način nabave, plaća se tek kad se ispuni ono za što proizvođač jamči. Vijećnici Ines Kovačević odgovoreno je da što se tiče analize učinkovitosti, tamo gdje je to već provedeno, temelji se na razmjeni iskustva. Što se pak feedbacka stanovništa tiče, ovaj način rasvjete nekome se sviđa nekome ne. Vrijednost ugovora za Brckovljane je 3,4 mil.kuna što je 340.000 kuna naknade godišnje. Funkcionalnost bi trebala biti bolja, kategorizira se važnost prometnice, postavlja se na stupove s postojećim lampama. Potrošnja je smanjena za 70 posto, odgovoreno je Švediju.

Od ostalih točaka, izdvajamo odluka o odabiru ponuditelja za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine, a to je Toljan trans d.o.o. na iznos 139.812,50 kuna s PDV-om. Vijećnici su razmotrili analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite. Vijeće je donijelo i odluku o davanju mišljenja na konačni nacrt Strategije urbane aglomeracije Zagreb. Ovdje je 9 strateških projekata, Općini je najzanimljiviji Integrirani prometni sustav za Grad Zagreb, Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju, napomenuo je Funtek.