Na  petnaestoj, ujedno i posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Općinskoga vijeća razmotreno je ostvarenje programa održavanja komunalne infrastrukture kao i programa gradnje komunalnih objekata i uređaja te građevina za gospodarenje otpadom u ovoj godini koja je pri kraju.

Uz prihvaćena obrazloženja usvojene su II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture. Tu  su ranije planirani ukupni  prihodi, a tako i izdaci, smanjeni s 2,2 na 1,9 milijuna kuna. Dio planiranih akcija u održavanju javnih površina  nije ostvaren ako nije bilo potrebe.  Kod održavanja  cesta nisu postavljeni prometni znakovi radi  zakašnjelog postupka nabave nadležnih institucija. Deratizacija je primjerice odgođena dogodine, ali je utrošeno više od planiranog za odvoz otpada s groblja i zelenih otoka.

U drugim izmjenama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za ovu godinu, planirana sredstva smanjena su s 9,5 na 6,7 milijuna. U prihodima je vidno smanjene od komunalnog doprinosa. No veća su odstupanja od plana kod planirane izgradnje mrtvačnice u Brckovljanima, katastra groblja, reciklažnog dvorišta, razvoja širokopojasne infrastrukture i nekih drugih planirani ulaganja za koja su predviđena sredstva iz EU fondova i iz fondova ministarstava koja nisu realizirana ove godine. Neki su natječaji kasno raspisani, dio novca je odobren no nije doznačen u općinski proračun ove godine, a za dio projekata još se očekuje raspis natječaja.

  • Uvjeti za prijave na natječaje su planirana sredstva u proračunu za određene projekte od kojih se većina ne ostvari u proračunskoj godini – kazao je, između ostaloga, općinski načelnik Željko Funtek u obrazloženju izmjena spomenutih programa a tako i izmjena proračuna za 2018. godinu.

Tako su u prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu utvrđeni planirani ukupni prihodi i primici   u visini 15,528.146,22 kuna, uz raspoloživi višak prihoda iz prethodnih godina (638.603, 78 kn). Ukupni raspoređeni rashodi i izdaci u prihvaćenim prvim izmjenama iznose 16, 156.750 kuna ( s 10.000 neraspoređenih kuna).

Općinsko vijeće dalo je suglasnost na I. izmjene i dopune financijskog plana Komunalnog gospodarstva Brckovljani d.o.o. U tom planu također nisu ostvareni prihodi sredstava iz EU fondova, stoga su ukupni planirani prihodi i izdaci u visini 10,179.000 kuna ovim izmjenama smanjeni na 7,237.000 kuna.

Usvojene komunalne i druge odluke

U postupku usklađivanja odluka sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o komunalnoj naknadi i Odluku o komunalnom doprinosu, koje će se primjenjivati od 1. 1. 2019. godine.

Sukladno zakonskim izmjenama ova davanja dobivaju karakter javnih poreznih davanja, razrađena je procedura donošenja rješenja, način plaćanja, rokovi, dok su vrijednosti – tarite ostale iste kao i u dosadašnjim odlukama.

Donijeta je i Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine. Takvim se smatra svaki otpad ostavljen izvan „zelenog otoka“, što treba Općini prijaviti. Takva neželjene „lokacije“ bit će evidentirane uz redovni nadzor, a odredbe ove odluke već se primjenjuju, ocijenjeno je na sjednici.

Općinsko vijeće prihvatilo je analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brckovljani za 2019. godinu s planom financiranja do 2021. godine, prema kojem je 1,125.000 kuna za tu namjenu uvršteno u proračun za sljedeću godinu. Osim analize utvrđeni su planski dokumenti, stožer, postrojbe, koordinacija i ostale sastavnice ovog važnog sustava.

Donijeta je i Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji kao i posebnim mjerama zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za narednih pet godina. Program mjera za područje Općine donosi općinski načelnik temeljem državnog programa, a stručni nadzor provodit će Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije.

Pitanja, prijedlozi i prikaz projekta dječjeg vrtića

U završnici sjednice načelnik Ž. Funtek predložio je Vatrogasnoj zajednici Općine osnivanje povjerenstva koje će popisati i preuzeti imovinu   DVD Stančić – Štakorovec, budući je to Društvo neaktivno niz godina.

Funtek je također preložio sklapanje sporazuma o pravima i obvezama sa svim korisnicima općinskih prostora po posebnom interesu.

Vijećnici su naglasili potrebu hitnog postavljanja prometne signalizacije ukazujući na česte udese na kritičnim mjestima. Najavljujući rješenje tog pitanja u 2019. godini, načelnik Funtek smatra kako bi kamere bile najučinkovitije za veću sigurnost u prometu.

Na kraju ovogodišnjeg zasjedanja vijećnici su imali priliku pogledati projekt budućeg dječjeg vrtića u Božjakovini, unutar kojeg će biti devet odjela za oko 150 djece.  (NK)

 

0F1.jpg F2.jpg F3.jpg f5.jpg