Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 21. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 10/11.), članka 64. stavka 3., točke 19. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.), gradonačelnik Grada Dugog Sela, 13. rujna 2017. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 ZA ODRŽAVANJE CESTA

U ZIMSKIM UVJETIMA – ZIMSKA SLUŽBA

ZA 2017/2018. GODINU

  1. NARUČITELJ

     GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, Dugo Selo;

     OIB 25432879214;

     Telefon: 01/2774 264

  1. PREDMET NATJEČAJA

Održavanje cesta u zimskim uvjetima na području Grada Dugog Sela

za vremenski period od 01.11.2017. do 31.10.2018. godine

  1. DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJ

      Adresa na kojoj se može podići dokumentacija za natječaj s uputama

ponuditeljima: www.dugoselo.hr  

  1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA je 29.09.2017. godine do 9,00 sati

u pisarnici Grada Dugog Sela, Ulica J.Zorića 1 (soba 39/I).

Ponude koje ne stignu do navedenog roka smatrat će se nevažećim i neće se otvarati.

  1. PONUDE DOSTAVITI NA ADRESU: GRAD DUGO SELO, Ul.J.Zorića 1
  2. JAVNO OTVARANJE PONUDA održat će se 29.09.2015. godine s početkom u 9,00 sati u maloj vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ul.J.Zorića 1 – soba 35/I.

                Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda, osim članova

                Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja, imaju ovlašteni

                predstavnici ponuditelja uz pisanu i ovjerenu punomoć.

KLASA: UP/I-363-01/17-03/09

URBROJ: 238/07-01-05/04-17-4

Gradonačelnik

       Nenad Panian, dr.med.dent.v.r.

Gradonačelnik Grada Dugog Sela Nenad Panian s najbližim suradnicima i ravnateljica Centra za socijalnu skrb Dugo Selo Nada Petković održali su danas sastanak na kojem su razmatrane mogućnosti pomoći obitelji Šljuka iz Velike Ostrne kojoj je od strane Općinskog građanskog suda u Zagrebu izdano pravomoćno rješenje o iseljenju iz stana koji se nalazi u objektu u vlasništvu HŽ-a u Velikoj Ostrni.