________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Općina Brckovljani objavila je javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Brckovljani.

 

Savjet mladih Općine Brckovljani savjetodavno je tijelo Općine Brckovljani kojemu je cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Općine Brckovljani.

Savjet mladih ima 5 (pet) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Mladi, u smislu Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Brckovljani, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Brckovljani, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. III.

Članovi Savjeta mladih biraju se na razdoblje trajanja mandata Općinskog vijeća Općine Brckovljani koje ih je izabralo, pri čemu mandat traje do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o održavanju slijedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojima se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

Pozivaju se: · udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, · udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, · učenička vijeća, · studentski zborovi, · pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija, · neformalne skupine mladih od najmanje 10 mladih da podnesu kandidature za članove Savjeta mladih Općine Brckovljani.

Kandidature za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku i moraju sadržavati: 1. naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja, 2. podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište, status - učenik, student, zaposlenik, dr.), 3. očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature, 4. obrazloženje prijedloga.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

Kandidatura se podnosi na propisanoj prijavnici objavljenoj na web stranici Općine Brckovljani: www.brckovljani.hr te se dostavlja na adresu: Općinsko vijeće Općine Brckovljani, Odbor za izbor i imenovanje, Kralja Zvonimira 9, Brckovljani, s naznakom: "Prijedlog kandidature za izbora članova Savjeta mladih Općine Brckovljani" Rok za isticanje kandidatura, odnosno dostavu prijedloga je 15 (petnaest) dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Općine Brckovljani.

Obrazac za isticanje kandidature

Očitovanje kandidata