________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đurđica Kokot je rođena 4. svibnja 1930. u Bjelovaru gdje je i pohađala osnovnu školu.

Učiteljsku školu završava u Zagrebu. God. 1950. zapošljava se u Dugom Selu kao učiteljica pripravnica, a 1953. polaže stručni ispit u Zagrebu. Bila je vrlo svestrana, predavala je ponajviše likovni odgoj, ali i tehničku kulturu i poznavanje prirode i društva. Uspješno je vodila harmonikaški zbor. Tijekom 60-tih godina za novogodišnje praznike uredila je „Grad Djeda Mraza“ s likovima junaka W. Disneya i velikom maketom rakete. Bila je i tajnica Društva „Naša djeca“. God. 1978. otvara tada jedan od najpoznatijih dugoselskih ugostiteljskih objekata „Long Village“.