________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obavještavaju se nositelji prava na predmetnim i na nekretninama koje neposredno graniče sa predmetnim k.č. 1575/1, 1576/1, 1577/1, 1578/1, 1579/1, 1580/1, 1581, 1588/1, 1589/1, 1589/2, 1638/1, 1638/3, 1638/4, 1639/1, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1677/1, 1678/1, 1679, 1680, 3060/3, 3060/4, 3061/4, 3062/1, 3062/3 u k.o. Dugo Selo II i na k.č. 34/1, 34/2, 35/3, 1287/3, 1311/2, 1307/2, 1307/3 u k.o. Ostrna, da na zahtjev investitora: GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, Dugo Selo, a temeljem lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/22-01/000022, URBROJ: 238-18-07/3-23-0006, izdane u Dugom Selu 08.03.2023. godine, od strane Zagrebačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju, Ispostave u Dugom Selu, izrađen Geodetski elaborat za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta izrađen u svrhu provedbe lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: “Izgradnja građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine – građevina za cestovni, pješački i biciklistički promet“.

Stručne geodetske poslove izvodi ovlašteni inženjer geodezije Igor Višić, dipl.ing.geod. et geoinf., br. upisa u komoru - ovlaštenja: Geo 1067 iz ovlaštene geodetske tvrtke PANDANTIV d.o.o., Ulica Petra Berislavića 12, Dugo Selo.

Nositelji prava na nekretninama i oni koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat dana 05.12.2023. godine od 10,00 do 12,00  sati u prostorijama gradske uprave Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, soba broj 35 (mala dvorana).

 

GRAD DUGO SELO