Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje pod predsjedavanjem Daria Pavlovića razmotrilo je prijedlog odluke o stavljanju izvan snage odluke o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Dugog Sela.

Naime, kako je pojasnio pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko odluka o izradi 9. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela donesena je temeljem inicijative trgovačkog društva Prerada drva Čigra d.o.o. koje je radi „radi razvoja svog poslovanja“ tražilo da se Prostorni plan izmjeni na način da se nekretnina označena na k.č.br. 824/1 k.o. Dugo Selo II prenamjeni iz mješovite namjene (unutar građevinskog područja – GPN) u gospodarsku-proizvodnu pretežno industrijsku namjenu. Tijekom provedene javne rasprave izraženo je protivljenje javnosti i vlasnika okolnih građevinskih čestica predloženim izmjenama s obzirom da je spomenuta tvrtka planirala na čestici graditi proizvodne pogone prerade reciklirane plastike. Prema mišljenju gradonačelnika od prijedloga se odustalo te se IX. izmjene i dopune Prostornog plana Grada Dugog Sela stavljaju izvan snage. O istome će biti upoznato i Gradsko vijeće na sutrašnjoj sjednici te donijeti odluku.