Grad Dugo Selo raspisao je natječaj za dodjelu stipendija Grada Dugog Sela za školsku/akademsku godinu 2021/2022. godinu. Cjelovit tekst natječaja u nastavku.

 

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 54. stavka 2. točke 7. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 2/21) i članka 12. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 9/09 i 6/14) gradonačelnik Grada Dugog Sela raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija Grada Dugog Sela

za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

 

 1. Za školsku/akademsku godinu 2021./2022. dodijelit će se:

- 20 stipendija za učenike srednjih škola. Od ukupnog broja stipendija za učenike srednjih škola, za deficitarna zanimanja (bravar, krovopokrivač, kuhar, medicinska sestra/medicinski tehničar, ličilac-soboslikar, tesar, zidar) dodijelit će se do 10 stipendija;

- 20 stipendija za studente. Od ukupnog broja stipendija za studente, za deficitarna zanimanja (dipl. informatičar, dipl. ing. elektrotehnike, dipl. ing. strojarstva, dipl. medicinska sestra/dipl. medicinski tehničar, doktor medicine, logoped, profesor matematike) dodijelit će se do 10 stipendija.

Visina stipendija za učenike srednjih škola iznosi 550,00 kuna mjesečno.

Visina stipendija za studente iznosi 750,00 kuna mjesečno.

 1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

A – UČENICI

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela, najmanje 5 godina neprekidno
 • da su redoviti učenici srednje škole na području Republike Hrvatske
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u osnovnoj ili srednjoj školi
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 4,5 (za 1. i 2. razred srednje škole prizna se prosjek 5,0, ako su zadovoljili prosječnom ocjenom od 4,5,) odnosno ako su završili prethodne dvije godine školovanja sa prosjekom ocjena najmanje 3,0 za deficitarna zanimanja
 • da nisu stariji od 20 godina
 • da nisu korisnici stipendije po drugom osnovu.

B – STUDENTI

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela, najmanje 5 godina neprekidno
 • da su redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, na području Republike Hrvatske
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali ili pauzirali godinu studija ili razred u srednjoj školi
 • da su završili prethodne dvije godine s prosjekom ocjena najmanje 4,1 (za 1. i 2. godinu studija prizna se prosjek 5,0, ako su zadovoljili prosjekom ocjena od 4,1), odnosno ako su završili prethodne dvije godine školovanja sa prosjekom ocjena najmanje 3,0 za deficitarna zanimanja
 • da nisu stariji od 25 godina
 • da nisu korisnici stipendije po drugom osnovu.
 1. Uz ispunjeni obrazac prijave na natječaj s naznakom osobnih podataka (ime i prezime kandidata, adresa prebivališta, broj telefona, e-mail adresa), kandidat treba priložiti sljedeću dokumentaciju kako bi prijava na natječaj bila pravovaljana:
 • potvrdu o upisu u srednju školu ili fakultet za školsku godinu 2021./2022., s naznakom smjera koji učenik / student pohađa
 • za učenike srednjih škola preslike svjedodžbi za prethodne dvije godine školovanja
 • za studente prve godine studija preslike svjedodžbi za prethodne dvije godine školovanja
 • za ostale studente potvrde o prosjeku ocjena za prethodne dvije godine školovanja
 • uvjerenje o prebivalištu
 • presliku domovnice
 • izjavu o broju članova domaćinstva
 • potvrdu o ukupnim prihodima domaćinstva u prethodnom tromjesečju.
 1. Odlukom o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela boduju se i posebne okolnosti kandidata:
 • sudjelovanje na natjecanjima (županijskom, državnom ili međunarodnom) za prethodne dvije godine školovanja (dokazuje se preslikom priznanja i nagrada, odnosno potvrdom škole)
 • ako roditelj ili osoba koja uzdržava kandidata kao korisnik socijalne zaštite ostvaruje pravo na stalnu novčanu pomoć, pravo na dječji doplatak, odnosno pravo na doplatak za pomoć i njegu (dokazuje se rješenjima o priznatim pravima)
 • ako su jedan ili oba roditelja nezaposleni (dokazuje se uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje - Ispostava Dugo Selo)
 • ako je kandidat iz obitelji samohranog roditelja ili bez roditelja
 • sudjelovanje jednog ili oba roditelja kandidata u Domovinskom ratu, najmanje šest mjeseci (dokazuje se potvrdom nadležnog tijela)
 • školovanje jednog djeteta, dvoje djece, troje ili više (dokazuje se potvrdom o redovnom školovanju)
 1. U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat s manjim prosjekom ukupnog neto prihoda po članu kućanstva u prethodna 3 mjeseca.
 1. Stipendija se dodjeljuje za jednu školsku/akademsku godinu i isplaćuje se u trajanju od 10 mjeseci. Stipendija se dodjeljuje za jednu školsku/akademsku godinu i može se obnoviti ako učenik ili student i dalje udovoljava uvjetima i kriterijima za dodjelu stipendije ili iz opravdanog razloga (teška bolest, invaliditet, teže obiteljske okolnosti) nije udovoljio istim.
 1. O vraćanju stipendije odlučuje gradonačelnik, ako:
 • stipendist bez opravdanog razloga (teška bolest, invaliditet, teže obiteljske okolnosti) ne završi razred, odnosno godinu studija za koju se stipendira
 • ako se stipendist nakon završenog školovanja ne zaposli na području Grada Dugog Sela, iako postoji mogućnost zaposlenja sa njegovim zanimanjem
 • ako stipendist bez opravdanog razloga ne dostavi podatke o tijeku školovanja.
 1. Tekst natječaja objavit će se u glasilu Grada Dugog Sela „Dugoselskoj kronici“, na službenim web stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr (uz obrazac za prijavu) i na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela. Rok za prijavu na natječaj za dodjelu stipendija je 15 dana od dana objave natječaja u glasilu Grada Dugog Sela „Dugoselskoj kronici”.
 1. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na službenim web stranicama Grada www.dugoselo.hr te na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela, u Dugom Selu, Josipa Zorića 1, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.
 1. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela, kandidati mogu podnijeti pisani prigovor gradonačelniku Grada Dugog Sela.
 1. Nakon isteka roka za podnošenje prijava utvrđenog natječajem, naknadno podnesene prijave neće se uvažiti.
 1. Sudjelujući u natječaju, smatra se da kandidat prihvaća uvjete natječaja i daje privolu za prikupljanje, obradu i objavu svojih osobnih podataka, koji se prikupljaju, obrađuju i objavljuju isključivo u svrhu dodjele stipendije, u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.
 1. Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu:

GRAD DUGO SELO

Upravni odjel za društvene djelatnosti

10 370 Dugo Selo

Josipa Zorića 1

s naznakom “Za natječaj za dodjelu stipendija”.

 

Na poleđini omotnice potrebno je navesti ime i prezime kandidata, adresu i status (učenik ili student).

Radi eventualnih upita, kandidati se mogu obratiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela isključivo na tel. 01/2755-680, radnim danom, u vremenu od 09,00 do 12,00 sati ili poslati upit na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

KLASA: 604-01/21-01/01

Gradonačelnik

URBROJ: 238/07-01-07/02-21-5

Grada Dugog Sela

Nenad Panian, dr. med. dent. v.r.