Nakon što je u srpnju prošle godine provedena javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad koja je rezultirala nedonošenjem Plana, od 17. ožujka do zaključno današnjeg dana provedena je I. ponovna javna rasprava spomenutog Plana, a sinoć je u Gradskoj vijećnici održano i javno izlaganje.

Skupu su nazočile predstavnice izrađivača plana tvrtke ASK Atelier d.o.o. iz Zagreba, zainteresirani građani i vlasnici zemljišta obuhvaćenim prijedlogom plana kao i predstavnici Grada Dugog Sela – dogradonačelnici Jasminka Kokot Bambić i Nikola Tominac, gradski vijećnici te pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko.

Uvodnu prezentaciju o obuhvatu, samim razlozima kao i ciljevima Plana dale su predstavnice izrađivača. Radi se o djelomično neuređenom građevinskom području ukupne površine 24,5 hektara u neposrednoj blizini centra Dugog Sela, sa svih strana omeđeno prometnim koridorima, postojećim i planskim. Sa sjeverne strane prostor graniči sa Zagrebačkom ulicom (županijska cesta Ž 3070), s istočne strane Ulicom Josipa Predavca (županijska cesta Ž 3034), a na jugu je koridor glavne magistralne željezničke pruge Zagreb-Osijek. Unutar granica obuhvata Plana u sjeverozapadnom dijelu uključena je Ulica A. i B. Božikovića, na jugu planski koridor nove županijske ceste, a u jugozapadnom planski spojni kolnik državne ceste i Ulice A. i B. Božikovića odnosno planiranog nadvožnjaka u produžetku. Željeznička pruga i budući nadvožnjak preko pruge i spojne ceste kao nove veze centralnog dijela Grada prema čvoru Rugvica, imaju snažan utjecaj na stanje u prostoru unutar obuhvata Plana. U odnosu na prethodni prijedlog Plana ovaj planira područje budućeg trgovačkog centra uz cestu za nadvožnjak, i to na istočnoj strani. Obuhvat Plana djelomično je izgrađen obiteljskim kućama, višestambenom izgradnjom i proizvodnim pogonima u južnom dijelu uz željezničku prugu. Iako je prethodnim prijedlogom UPU-a, a sukladno Prostornim planom DS, planirano ukidanje područja gospodarske aktivnosti na južnom dijelu uz željezničku prugu te je bilo planirano područje mješovite namjene, novi prijedlog planira zadržavanje jednog dijela gospodarske aktivnosti, i to za pogon prerade plastike. Upravo zbog te činjenice ugrađene u prijedlog UPU Dugo Selo – Zapad sinoć su se „lomila koplja“ u raspravi građana vlasnika okolnih parcela i predstavnika izrađivača Plana i gradskih službi. Građani drže da se takva proizvodnja ne bi smjela smjestiti u blizini stambenog područja, a niti u blizini škole. „Interesi tvrtke ne mogu biti iznad interesa zajednice“, moglo se čuti od građana koji su već svoje negativno mišljenje proslijedili na više strana. Građani također zanima da li će tvrtka izraditi Studije utjecaja na okoliš te planirati mjerne stanice kvaliteta zraka i vode. Isto tako vlasnica zemljišta na kojoj se nalazi trenutni proizvodni pogon za preradu drva nezadovoljna je jer većina zemljišta planirana je za prometnicu. A i drugi građani izražavali su svoje nezadovoljstvo zbog planiranih prometnica, zelenih površina i pješačke zone koje „režu“ njihove čestice. Izrađivači Plana i predstavnici Grada pozvali su sve građane da svoje primjedbe i prijedloge svakako pismeno prilože u javnoj raspravi kako bi se mogle u sljedećem razdoblju uzele u razmatranje.

Dogradonačelnik Tominac istaknuo je na kraju kako „nakon dugog niza godina kaotičnog stanja teško je, ali i nužno mijenjati prostorno planske dokumente“. „Prije svega potrebno je donijeti najvažniji gradski planski dokument - Prostorni plan jer on daje smjernice kako planirati naš prostor, kako zadovoljiti nove potrebe Grada i građana. To je proces za koji moramo kvalitetnu pripremu i analizu. Imali smo prije nekoliko godina pitanje izgradnje pogona Vali Pile koji se eto nikada nije dovršio, no zaključak je da takvi pogoni nisu primjereni u blizini stambenih prostora. I ovo što ste svi večeras naveli u raspravi je primjer koji je vrlo upitan, kao i u mnogim drugim sredinama u Hrvatskoj, stoga razumijem strah. Pozivam sve da uputite pismene primjedbe i prijedloge“, poručio je na kraju dogradonačelnik Tominac dodavši kako samo donošenje UPU-a donosi Gradskog vijeće Grada Dugog Sela.

I.G.O.  

  • 11
  • 22
  • 33
  • 44
  • 55
  • upuupu