Odbor za financije i proračun pod predsjedavanjem Stjepana Štefinovca te u nazočnosti dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić i voditeljice Odsjeka za računovodstvo Marice Knezić razmotrio je prijedloge financijskih dokumenata planiranih za donošenje na predstojećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela 29. rujna te o istima dao pozitivna mišljenja.

 

Drugi rebalans proračun predlaže zbog uravnoteženja prihoda i rashoda, kao i zbog neostvarenih projekata za koje je izostala pomoć iz drugih izvora financiranja. Ukupno planirani proračunski okvir u iznosu od 134.715.439 kuna smanjuju se za 1,15% posto, odnosno na 133.165.139 kuna, pojasnila je Knezić. Porezni prihodi povećani su za 8,04% odnosno za iznos 3.825.000 kuna radi povećanja poreznih prihoda tijekom osam mjeseci ove godine. Pomoći iz EU fondova smanjeni su za 34,43%. Dio sredstava dobiveno je predujmovima za EU projekte krajem 2021. godine koji su kao višak preneseni u 2022. godinu, a dijelom se odustalo od realizacije određenih projekata financiranih iz EU. Prihodi proračunskih korisnika Dječji vrtić Dugo Selo, POU Dugo Selo, Gradska knjižnica povećani su radi povećanja broja korisnika i dobivenih natječaja na nacionalnoj razini. Radi ravnoteže proračuna smanjeni su ukupni rashodi poslovanja za iznos 1.550.300 kuna, odnosno 1,15%. U odsjeku za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika ukupni rashodi povećani su za 80.000 kuna, a odnose se na povećanja aktivnosti pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća i gradonačelnika radi povećanih zahtjeva korisnika natječaja. U odsjeku za društvene djelatnosti i protokol ukupni rashodi povećavaju se za 1.813.000 kuna odnosno 4,12%. Značajnija povećanja iskazana su u predškolskom odgoju radi sufinanciranja smještaja djece u privatnim vrtićima, financiranju potreba u osnovnom i srednjem školstvu radi nabave udžbenika i radnih bilježnica, povećanju broja stipendija i dr. Za potrebe razvoja sporta povećava se iznos za 370.000 kuna za režijske troškove i financiranje potreba članica Zajednice športskih udruga. U programima socijalne skrbi povećava se iznos za 250.000 kuna, kao pomoć građanima radi povećanja cijena energenata i zakonodavnih promjena. Povećava se potpora za novorođeno dijete zbog većeg broja prijavljenih zahtjeva. Aktivnost Međunarodna suradnja raste za 260.000 kuna radi suradnje sa Zajednicom općina iz Francuske. Kod korisnika Dječji vrtić Dugo Selo povećaju se rashodi poslovanja za 914.100 kuna radi povećanja broja zaposlenih, povećanja cijena energenata, namjernica za prehranu djece i ostalih troškova. Kod korisnika Gradska knjižnica Dugo Selo neznatno su povećani rashodi za 13.000 kuna radi nabavke knjižne građe koja je dobivena na natječajima Ministarstva kulture RH. Kod korisnika POU Dugo Selo povećani su troškovi održavanja zgrade, održavanja manifestacija te radi povećanja troškova tiskanja naklade. U odsjeku za financije i proračun povećavaju se rashodi za usluge Porezne uprave radi povećanja poslova u svezi utvrđivanja i naplate poreza te troškova računalnih programa aplikacije uvođenja EURA i transparenta uprava. U odsjeku za komunalno gospodarstvo smanjuju se rashodi za 2.657.750 kuna radi usklađenja realizacije projekata. U odsjeku za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša smanjuju se rashodi za 1.214.250 kuna. Značajnije povećanje vidljivo je u stavkama investicijskog održavanja objekata, projektu proširenja odlagališta otpada Andrilovec i izgradnji sportskih igrališta.

Članovi Odbora na istoj sjednici upoznati su i prijedlogom polugodišnjeg izvješća o izvršenju gradskog proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. U tom razdoblju ostvareni su ukupni prohodi i primici u iznosu od 43.560.470 kuna, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 47.125.593 kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi i primici ostvareni su za 3,8% više. Rashodi i izdaci u odnosu na isto razdoblje prethodne godine utrošeni su za 26,9% više.

 

odbor financije1 odbor financije2