Povod za razgovor s voditeljicom računovodstva Dugoselskog komunalnog poduzetničkog centra Lidijom Ivanić su brojna pitanja građana koja, nakon uvođenja novog sustava 1. srpnja, pristižu DKPC-u, kao pružatelju usluga zbrinjavanja otpada, Gradu Dugom Selu i nama novinarima.

 

Početkom srpnja započeo je novi sustav odvoza otpada. Unatoč tome što ste svim korisnicima podijelili letke s pojašnjenjima o novom sustavu i načinu naplate, stiče se dojam da su građani zbunjeni i nezadovoljni. Recite ukratko, koja je bitna razlika između dosadašnjeg sustava, za koji se može reći da je dobro funkcionirao, i novouvedenoga?

Odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada koji se odlaže, a s druge strane možemo iskoristiti brojne vrijedne sastojke otpada, koji su dosad završavali u miješanom komunalnom otpadu.

Dosadašnjim načinom prikupljanja otpada nismo uspjeli zadovoljiti kriterije razdvajanja otpada propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpada gdje smo imali postotak razdvajanja od 19%.

Novim sustavom nastoji postotak razdvajanja otpada podići na višu razinu koja je zakonom propisana.

Jedna od najvećih mogućnosti smanjivanja količine miješanog komunalnog otpada je kompostiranje u vlastitom vrtu i omogućiti korisnicima koji za to nemaju mogućnosti dodjele kanti za odvajanje istoga, što smo napravili u predviđenom roku.

Time bi se udio istoga u miješanom komunalnom otpadu znatno smanjio.

Znamo da se udio biootpada u miješanom komunalnom otpadu procjenjuje do 60%.

Stari sustav sakupljanja komunalnog otpada nije u potpunosti zadovoljiokriterije razdvajanja otpada.

Građane zbunjuje činjenica da je pored već dosada posebnih kategorija otpada, poput papira i plastike, sada uvedena i nova kategorija – bio otpad. Recite što sve spada u tu kategoriju

- U kategoriju biootpada za kućanstva (kante 80 L ):

Biljni ostatci od pripreme hrane, košnjom trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišće, otpad iz vrtova, ostatci voća i povrća, talog kave i vrećice čaja, ljuske jajeta, piljevina, zemlja od lončanica i drugi otpad biljnog porijekla podesan za kompostiranje.

U kategoriji razdvajanja biootpada kod kućanstva NE odlažu se kosti  meso, kuhana jela, zato jer se otpad iz domaćinstava iz posuda od 80 L posebno odvozi na daljnju obradu koja će se preraditi u kompost.

Navedeni otpad koji se ne odlaže u biootpad odlože se u spremnik za mješani komunalni otpad.

U kategoriju biootpada za višestambene zgrade:

Sav kuhinjski bio otpad, ostatci voća i povrća, ostatci kuhanih jela, kosti i meso, talog kave i vrećice čaja, ljuske jajeta, piljevina, zemlja od lončanica i drugi otpad biljnog porijekla podesan za kompostiranje.

Biootpad preuzet iz višestambenih zgrada se odvozi na daljnju obradu za drugu vrstu finalnog proizvoda.

Zašto su neka kućanstva dobila kantu za biootpad, a neka ne?

Svi korisnici koji žive u obiteljskim kućama koji su izjavom o načinu korištenja javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada zatražili posudu za odvojeno prikupljanje i odvoz biorazgradivog otpada (radi nemogućnosti kompostiranja u vlastitom vrtu ) istu su dobili u za to predviđenom roku na kućnu adresu.

Korisnici usluge dodanog odvoza biootpada spadaju u kategoriju 120-O prema važećem cjeniku.

Sve veći broj građana ima kućne ljubimce, u koju kategoriju i na koji način se rješava zbrinjavanje njihovog otpada i tu prvenstveno mislim na pseći i mačji izmet i pijesak za mačke?

Navedeni otpad spada u kategoriju miješenog komunalnog otpada.

Te se isti odlaže zatvoren u vrećici u posudu za miješani komunalni otpad.

Na sjednici Gradskog vijeća postavljeno je pitanje i o posebnom odvozu pelena. Na koji način će se i koliko često odvoziti taj otpad? I vrijedi li isto pravilo za odvoz dječjih pelena i pelena iz obiteljskih domova za starije osobe?

Otpadne pelene ne spadaju u reciklabilni otpad, jer trenutno u Republici Hrvatskoj ne postoji materijalna, niti energetska oporaba takve vrste otpada, a nije niti izgledno da će u skoroj budućnosti postojati. Vrlo slična situacija je i u ostatku EU-a. Zbog svega navedenog otpadne pelene spadaju u miješani komunalni otpad i jedini način njihovog zbrinjavanja u Republici Hrvatskoj je odlaganje na odlagalište.

Unatoč svemu gore navedenom, Grad Dugo Selo se, prema članku 6., stavku 3., točci 5., Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/18, 9/18, 3/19 i 6/20), odlučio korisnicima javne usluge – kućanstvima omogućiti odvojenu predaju takve vrste otpada kako bi time smanjio njihovu ukupnu količinu miješanog komunalnog otpada koja je osnovica za izračun varijabilnog dijela mjesečne naknade za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada.

Sukladno navedenom članku korisnici javne usluge – kućanstva mogu otpadne pelene odvojeno predati u vlastitoj prozirnoj vreći koja će u dane odvoza miješanog komunalnog otpada, dakle svaki drugi tjedan, biti iznesena uz spremnik za miješani komunalni otpad. Vreća s otpadnim pelenama bit će ubačena u isto komunalno vozilo kojim se sakuplja miješani komunalni otpad te će se zbrinuti odlaganjem na odlagalište komunalnog otpada.

Domovi za starije i nemoćne spadaju u zasebnu kategoriju korisnika usluge i njima se omogućuje pražnjenje komunalnog otpada prema zahtjevu.

Pelene u njihovom slučaju su proizvodni otpada i odlažu se u mještani komunalni otpada.

Unatoč tome što se novim sustavom nastoji građane potaknuti na razdvajanje različitih vrsta otpada, stiče se dojam da je dvotjedno odvoženje komunalnog, nedovoljno učestalo.

Ukoliko se sav reciklabilni otpad izdvoji iz miješanog komunalnog otpada novi način prikupljanja svih vrsta komunalnog otpada prema rasporedu mora zadovoljiti potrebe svih korisnika.

Posebno je to vidljivo u ljetnim mjesecima kada su visoke temperature. Da li se razmišlja o učestalijoj frekvenciji odvoza, odnosno što građani mogu učiniti ukoliko tijekom dva tjedna prikupe višak otpada u odnosu na zapremninu kante?

Korisnici u tom slučaju mogu u Upravi DKPC-a kupiti doplatne vreće, kojima će dobiti dodatni volumen za istu vrstu otpada.

Isto tako korisnici mogu zadužiti još jednu posudu od 120 L za miješani komunalni otpad na Reciklažom dvorištu Andrilovec.

Osim, uvjetno recimo, početnog nerazumijevanja sustava od strane korisnika, novi sustav podigao je i cijene usluge. Zašto je do toga došlo?

Prema trenutno važećem cjeniku, cijena raste samo za korisnike koji ne prihvaćaju sustav razdvajanja otpada.

Oni korisnici koji ne prihvaćaju sustav razdvajanja miješanog komunalnog otpadan moraju platiti skuplju cijenu iz razloga zbrinjavanja istoga.

Na tržištu otpada došlo je do značajnog poskupljenja cijene zbrinjavanja većine kategorije otpada.

Do uvođenja novog sustava imali smo dojam da je riječ o kvalitetnom načinu odvoza otpada i da je jedini problem koji to ugrožava najavljeno zatvaranje odlagališta u Andrilovcu. Štoviše, nadali smo se da ćemo uskoro dobiti i dvotjedni odvoz otpada, što bi sustav znatno unaprijedilo. Zašto je bilo potrebno prijeći na sadašnji – novi sustav?

Zatvaranje odlagališta u Andrilovcu nije razlog uvođenja novog sustava.

Novi sustav je u potpunosti prilagođen Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te Uredbom tog istog Zakona.

Novi sustav ja donesen odlukom Gradskog vijeća ( Službeni glasnik Grada DS broj 01/2018, 09,2018, 03/2019 i 06/2020 ).

Model sakupljena je prilagođen prema najnaprednijim sustavima razdvajanja i sakupljanja otpada u Republici Hrvatskoj.

Sustav je prilagođen po metodi, naplata prema predanoj količini i volumenu miješanog komunalnog otpada.

                                                                                                       Razgovarao: Nenad Haleuš Mali