Pod predsjedavanjem Darija Pavlovića jučer je održana sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prostrono uređenje na kojoj su razmotreni prijedlozi odluka o izmjenama i dopunama prostorno planskih dokumenata, a sjednici su nazočili predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Siniša Kljajić, dogradonačelnica Jasminka Kokot Bambić te pročelnik za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko.

 

Radi rješavanja prometa u produžetku Staklarske ulice i prometa u mirovanju, odnosno parkirališnih mjesta u neposrednoj blizini željezničkog kolodvora u Dugom Selu pojavila se potreba za izradom Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo. Na istom području planirana je izgradnja intermodalnog terminala, no isto tako usporedo s izradom UPU Kolodvor Dugo Selo predviđa se izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Dugo Sela kojima bi se omogućila izgradnja objekata društvene namjene na području izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene u obuhvatu zahvata, a za potrebe gradnje žurnih i sigurnosnih službi: policijske postaje, hitne medicinske skrbi, javne vatrogasne postrojbe i civilne zaštite. Član Odbora Stipe Vrdoljak predlaže da UPU Kolodvor Dugo Selo predvidi i terminal buseva za budući gradski i međugradski promet s obzirom da u budućnosti postoji potreba i za time, na što je pročelnik Vinko nevo da su smjernice Plana definirane, no stanovita fleksibilnost interveniranja je moguća. Članovi su jednoglasno usvojili prijedlog odluke UPU Kolodvor Dugo Selo. Isto tako usvojili su i prijedlog odluke o izradi XI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela, a koje su pokrenute upravo iz razloga razvoja Grada južno od željezničkog kolodvora Dugo Selo na kojem području bi se omogućila izgradnja intermodalnog terminala, te javnih i društvenih sadržaja prostora za žurne i sigurnosne službe: policijska postaja, hitna medicinska skrb, vatrogasna postrojba i civilna zaštita.

Prijedlog odluke o izradi XIII. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo većinom glasova nije dobio pozitivno mišljenje. Naime, izmjenu Plana pokreće i financira fizička osoba za katastarsku česticu 886/1, k.o. Dugo Selo II. Ciljevi Plana su korigirati oznake „X“ kojima je predviđena obveza rušenja postojećih/legaliziranih građevina izgrađenih na čestici; prizemlje građevine prenamijeniti za trgovačku djelatnost uz zatvaranje postojeće terase, a na katu predvidjeti ugostiteljski sadržaj; korigirati površinu „markicu“ unutar koje je dozvoljeno građenje/smještaj građevina na parceli da bi se omogućilo zatvaranje postojeće terase; korigirati predviđenu katnost građevine na P+1+Pk uz mogućnost izvedbe objekata s jednom etažom manje te ukinuti obvezu izgradnje podzemnog parkirališta u obuhvatu zahvata. Stav Odbora je da objekt čiji dijelovi su naknadno legalizirani proširuje gabarite prostora, ne rješava potrebe parkinga koji će biti povećan zbog trgovačkog centra u prizemlju te ukoliko dođe do točkaste izmjene Plana pokreće se pitanje rješavanja budućih istih promjena.

S druge strane, na odluku o izradi XIV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo Odbor je dao pozitivno mišljenje. Ovim prijedlogom DPU određuju se uvjeti izgradnje obilaznog prometnog pravca kroz Grad sjeverno od željezničke pruge, a plan će se izmijeniti sukladno stručnoj podlozi koja će biti izrađena u sklopu projekta prometnice uz željezničku prugu kojom će se povezati istočni i zapadni dio Grada Dugog Sela.

I.G.O.